Lựa chọn nhà thầu dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C)

Dự án Đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C) được thể hiện ở vị trí số 3 trên Bản đồ danh mục dự án trọng điểm giai đoạn 2022-2025. Nguồn: Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 4249/QÐ-UBND, ngày 30-12-2021, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ðường vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C).
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với 14 gói thầu có tổng giá trị trên 58,5 tỉ đồng. Ðây là các gói thầu về tư vấn khảo sát cắm cọc giải phóng mặt bằng, khảo sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; tư vấn thẩm tra an toàn giao thông; khảo sát lập phương án và dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ; thi công, giám sát thi công rà phá, bom mìn, vật nổ; các gói thầu tư vấn liên quan đến công tác lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu…
Trong đó, có 3 gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng; các gói thầu còn lại chỉ định thầu theo quy trình rút gọn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý I-2022. Các gói thầu được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác (theo Quyết định số 3851/QÐ-UBND ngày 12-12-2021 của UBND TP Cần Thơ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 TP Cần Thơ.
Chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông vận tải được UBND thành phố giao trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

MINH HUYỀN

Theo: Báo Cần Thơ

Bài viết liên quan
Liên hệ nhân viên hỗ trợ!