Bổ sung hướng dẫn xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

Ngày 16/11/2021 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.
Theo đó, bổ sung hướng dẫn xác định dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP).
– Khu đô thị được xác định theo quy định tại khoản 1 Mục VII Phụ lục IX Nghị định 15/2021/NĐ-CP:
+ Là dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp;
+ Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên đối với trường hợp quy hoạch phân khu không xác định rõ các đơn vị ở;
+ Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị không có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các công trình xây dựng khác có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên.

Bổ sung hướng dẫn xác định dự án đầu tư có sử dụng đất (Ảnh minh họa)

– Nhà ở thương mại được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.
– Công trình trụ sở, văn phòng làm việc gồm các tòa nhà sử dụng làm văn phòng kết hợp lưu trú được xác định theo quy định tại điểm h khoản 2 Mục I Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP, bao gồm:
+ Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;
+ Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác;
+ Các tòa nhà sử dụng làm văn phòng kết hợp lưu trú.
– Công trình thương mại được xác định theo quy định tại điểm e khoản 2 Mục I Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát.
– Công trình dịch vụ được xác định theo quy định tại điểm g khoản 2 Mục I Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP gồm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú, căn hộ lưu trú và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác.
Như vậy, so với quy định hiện hành, bổ sung hướng dẫn xác định dự án đầu tư có sử dụng đất đối với 02 đối tượng: khu đô thị và công trình trụ sở, văn phòng làm việc.

Dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP) phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm: dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ mà không sử dụng vốn đầu tư công để xây dựng công trình.

Dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại; trụ sở văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ được phân loại theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án có nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (thay thế Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT).

Như Mai

Nguồn: Thư viện pháp luật

Bài viết liên quan
Liên hệ nhân viên hỗ trợ!